Våra 10 punkter

1. Sveriges trevligaste förening
Enskede IK ska upplevas som Sveriges trevligaste förening. Vi agerar respektfullt och vänligt mot varandra och mot utomstående spelare, ledare, domare, föräldrar och publik. Enskedespelare och ledare ska uppträda sportsligt på och vid sidan av planen. Enskede IK ska ha en stark lag- och klubbkänsla i hela föreningen.

2. Så många som möjligt så länge som möjligt
Enskede IK:s ambition är att ta emot alla barn, ungdomar och seniorer som söker sig till föreningen. I Enskede IK är målet att alla spelar fotboll så länge man själv vill och att det ska finnas lag i samtliga åldersklasser och på olika nivåer.

3. Gedigen fotbollsutbildning
Enskede IK ska ge samtliga aktiva spelare förutsättningar för en gedigen fotbollsutbildning. Oavsett spelarens tidigare erfarenhet och nivå ges likvärdiga förutsättningar för att utvecklas. Föreningen ska ha en uppdaterad och aktuell spelarutbildningsplan som följer Svenska fotbollförbundets riktlinjer.

I Enskede IK utbildas samtliga tränare och ledare internt och föreningen bekostar även viss extern vidareutbildning. Samtliga träningsgrupper från och med 8 års ålder har åtminstone en tränare som innehar minst Svenska fotbollförbundets Tränarutbildning C. Alla tränare träffas regelbundet för att utbildas i och utveckla vår egen spelmodell och träningsmetodik.

Det är ett gemensamt arbetssätt med principer som skapar möjlighet och gör det enklare för våra spelare och ledare att växa i föreningen upp till och med seniornivå. Enskede IK:s kansli består av anställd fotbollskunnig personal som stödjer och utbildar alla ledare i föreningen så att träningar och verksamhet bedrivs enligt Enskedemodellen och spelarutbildningsplanen.

4. Ambitionsindelning
I Enskede IK görs ingen selektering innan spelarna når juniorålder, vilket man gör som 15-åring på flicksidan och som 16-åring på pojksidan. Indelningen i ambitionsnivåer sker enligt SvFF:s riktlinjer och görs i samråd mellan chefstränare, tränare och spelarna själva. Före ambitionsindelningen sker ligger fokus aldrig på att vinna enstaka matcher eller serier och inga spelare ges förtur till match- och cupspel baserat på kompetens.

Enskede IK uppmuntrar till temporära samarbeten inom åldersgrupperna för att stimulera spelare som behöver utmaningar på en högre nivå än den egna träningsgruppen. Detta samarbete kan omfatta både träning och match.

5. Multiidrottande
Föreningen är positiv till att våra spelare ägnar sig åt fler aktiviteter än fotboll, då detta enligt forskningen gynnar individen och dennes fotbollsmässiga utveckling. Därför är det helt i sin ordning om en spelare avstår vissa fotbollsträningar eller fotbollsmatcher på grund av annat idrottsutövande. Föreningen förespråkar lyhördhet och kommunikation mellan ledare och spelare för att göra multiidrottande möjligt.

6. Social trygghet och individens utveckling
I Enskede IK eftersträvar vi en trygg social miljö där individens utveckling står i centrum. Därför är det viktigt för oss att Enskede IP upplevs som en säker plats och att alla ledare och tränare är prövade i belastningsregistret. Miljön ska vara öppen och lärande och man tillåts göra misstag, allt för att främja spelarens utveckling. Detta gör även att alla medlemmar känner sig välkomna i verksamheten. Vi värdesätter allas idrottande lika mycket, oavsett fotbollskunskaper.

Alla spelare har lika speltid i de olika spelformerna till och med 9 mot 9. Från 11 mot 11 spelar alla minst en halvlek, med undantag för förstalagen i juniorfotbollen där spelgaranti gäller så långt det går. Alla som är kallade till match får alltid spela, undantaget seniorlagen. Ingen form av otillåtna prestationshöjande eller drogrelaterade medel får förekomma inom Enskede IK.

7. En inkluderande och jämställd förening
I Enskede IK ska alla känna sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, ekonomisk förutsättning, religion eller sexuell läggning. Föreningen skall motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism. Alla medlemmar ska ha samma möjlighet att idrotta och verka i Enskede IK. Det säkerställer vi genom att fördela föreningens resurser ur ett jämlikhetsperspektiv.

8. Rimliga kostnader och Enskede IK:s sociala fond
I Enskede IK ska alla ges möjlighet att spela fotboll oavsett hemmets ekonomiska status. Därför strävar vi efter att hålla nere avgifterna och samtidigt erbjuda verksamhet med god kvalitet (ekonomi i balans). Utan träningsavgifter och de ideella insatserna från ledare, tränare och föräldrar kompletterat med stöd från föreningens anställda skulle detta inte vara möjligt.

Om ett lag vill komplettera verksamheten genom att till exempel delta i cuper, bör detta finansieras genom lagaktiviteter där laget gemensamt samlar in pengar. Endast undantagsvis får ytterligare avgifter tas ut. Avser man att ta ut avgifter som är större än symboliska ska detta meddelas till och godkännas av kansliet. Ingen spelare ska under säsong ställas inför nya avgifter som innebär att man tvingas avstå från att delta i lagets aktiviteter av ekonomiska skäl. De ekonomiska förutsättningarna ska vara kända av spelare/familjer innan säsong påbörjas.

För familjer som har svårt att klara de kostnader som fotbollsspel i Enskede IK innebär, finns Enskede IK:s sociala fond instiftad av ICA Kvantum BEA. Möjlighet till bidrag gäller kläder och träningsavgifter. Fonden täcker inga ytterligare kostnader som eventuellt kan tillkomma, som till exempel träningsläger och/eller cuper.

9. Stöttande föräldraskap
Som förälder är du en god representant för Enskede IK och en förebild för ditt och andras barn. Det innebär att du behandlar spelare, ledare, motståndare och domare med respekt och respekterar domarnas beslut. Du stöttar vid både med- och motgång vilket innebär att du så ofta du kan ger beröm, uppmuntrar och inspirerar ditt och andras barn. Du agerar i enlighet med Enskede IK:s värdegrund och Enskedemodellen och tar ansvar och påtalar om du märker att dessa inte följs.

10. Kontinuerlig utvärdering
Hela föreningens arbete präglas av ett demokratiskt förhållningssätt och en ständig utveckling. Efter avslutad säsong får därför alla medlemmar en enkät från Enskede IK där de har möjlighet att ge sina synpunkter på den verksamhet som bedrivits. Syftet med enkäten är att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten.