9 regler för effektivt lärande

Fritt översatt från Developing Youth Football Players av Horst Wein

1. Bygg goda vanor. Dåliga vanor fördubblar mängden arbete för tränare och ledare eftersom den felaktiga vanan först måste stävjas innan spelaren kan lära om och bygga en god vana. Precis som man kan lära sig tala ett språk bra eller dåligt, kan man också skaffa goda eller dåliga vanor och beteenden i fotboll.

2. Ge spelare uppgifter som ligger inom deras förmåga men också något mer komplexa och svårare utmaningar som efter ett visst antal försök, utan hjälp från tränaren, klaras av. En känsla av kapacitet och framgång ger normalt sett näring och stimulans för inlärning. När spelarna är medvetna om sin kapacitet och får någon form av belöning för sina framsteg, kommer lärandet att vara roligt och spelarna kommer uppmuntras att utvecklas ytterligare.

3. Hjälp spelaren att förstå konsekvensen av beslut i spelsekvenser. Spelare som är medvetna om resultatet av deras beslut i en given spelsekvens kommer att kunna upprepa bra beslut samt undvika mindre lyckade beslut när liknande spelsekvenser uppstår igen.

4. Lär ut nya delar av spelet inom ramen för det som redan är känt. Människor tenderar att lära snabbare när de redan delvis besitter förmågor och kapacitet som tränaren försöker utveckla.

5. Öva på enskilda moment i en spelsekvens för att förbättra uppfattningsförmåga och utförande. Den första fasen av lärande är att känna igen en spelsekvens som är sammansatt av olika moment. För att lättare känna igen en spelsekvens, är det viktigt att öva många gånger. Förutom att underlätta igenkännande av en spelsekvens, ökar sannolikheten att ta rätt beslut.

6. Underhåll färdigheter. Eftersom förlust av en förmåga eller kapacitet startar direkt efter övningens slut är upprepning avgörande för lärandet. Få upprepningar lyckas endast aktivera det korta minnet. Att överföra en färdighet till långtidsminnet kräver många upprepningar av samma färdighet. Färdigheten tränas helst varierat vid olika tillfällen under flera träningspass.

7. Variera övningar och spel. Utan att variera innehållet i en träning riskerar du uttråkade spelare. För att undvika enformighet, förlust av koncentration och brist på motivation, vilka är lärandets fiende nr 1, måste tränaren garantera variation i övningarna.

8. Variera innehållet i en träning. Ju mer liknande innehållet av olika delar är av ett träningspass, desto högre blir störningen mellan dem. Detta beror på att det sista som lärs in ofta överlagrar vad som var tidigare lärts in. Att stanna kvar på samma tema eller innehåll i 15-20 minuter kan sänka spelarnas koncentration och intresse.

9. Motivera dina spelare, oavsett om det är genom beröm eller ett val av aktiviteter som intresserar dem. Motivation stöder lärandet.