Barn och ungdomars behov

Fritt översatt från Developing Youth Football Players av Horst Wein

Nyckeln till att utveckla fotbollsspelare är i att förstå och tillgodose behoven hos unga spelare, snarare än att utsätta dem för tråkiga övningar eller ett spel anpassat för vuxna. Detta är några grundläggande, men ändå viktiga, punkter en tränare alltid bör ha i åtanke.

1. Behov av trygghet
Under träningen behöver unga spelare en bekant och intim atmosfär som ger dem trygghet och skapar förtroende. Vi rekommenderar att både träningsanläggning och tränare är de samma i största möjligaste mån. Unga spelare ska känna igen innehåll i träning och match samtidigt som dessa ska uppvisa variationer. T.ex. ett tema över flera veckor där man tränar på samma sak men med hjälp av olika övningar. Barn kräver stabila relationer. Fotboll ska vara en frizon. Dessutom bör all träning ske i en säker miljö (t.ex. på spelplaner utan stenar, hål etc.) med särskilda regler som garanterar säkerheten och undvika farliga situationer.

2. Behov av nya erfarenheter
Ingenting kan förstås fullständigt, så länge som det inte upplevs. Istället för att tala om för spelaren vad de ska göra, bör tränaren ge dem möjlighet att utforska uppgiften. Barn och ungdomar behöver upptäcka på egen hand allt som omger dem. Detta gäller även för sport i allmänhet och fotboll i synnerhet. Istället för att bli styrda av tränaren bör spelaren stimuleras med olika övningar som ligger inom deras fysiska och mentala förmåga. Genom att undervisning på detta sätt kommer spelaren att upptäcka och utveckla sin förmåga steg för steg.

3. Behov av beröm
Barn blir mycket motiverade när deras ansträngningar i att behärska en färdighet eller ett problem beröms. Tack vare beröm kommer de försöka ännu hårdare. För barn under 12 år, fungerar tränaren eller föräldern som en spegel där de ser sin kapacitet eller oförmåga. Det är därför som tränare och föräldrar alltid måste vara positiv. Beröm spelaren ofta och hålla kritiska kommentarer till ett minimum.

4. Behov av att ta ansvar
Barn föredrar att göra saker på egen hand. De gillar att så snabbt som möjligt bli oberoende av vuxna. Tränare och övningar bör ta hänsyn till detta behov. Barnen vill ofta på egen hand hitta lösningar på de problem som de ställs inför. Tränaren ska endast ingripa om spelaren inte klarar av att lösa uppgiften.
Att sätta ut eller samla koner, ändra förutsättningarna i en övning eller välja spelare för en demonstration bör också vara en uppgift för spelaren. Deras behov av att visa ansvar kan också stimuleras genom att på varje träningspass låta dem välja fritt under 10-minutersperiod vad som ska övas, hur de ska öva, var de ska öva och med vem de ska öva.

5. Behov av att spela fotboll
Att spela fotboll är för fotbollsspelare lika viktigt som att sova: Det är nödvändigt för hälsan och hjärnan. Precis som barn lär sig genom leken ska den centrala delen av varje träningspass vara förståelse för spelet fotboll. Tränarens utmaning är att alltid anpassa övningar och spel till spelarens förmåga och kapacitet och inte tvärtom. Att spela fotboll stimulerar kommunikation och beslutsfattande. Att träna fotboll utan att tänka är som att skjuta utan att sikta.

6. Behov av att umgås med andra
Instinktivt vill barn kommunicera med varandra. Ju äldre de blir, desto mer behöver de känna samhörighet med jämnåriga. De älskar att tillhöra och identifiera sig med en grupp eller ett lag med ambitionen att uppnå ett gemensamt mål.

7. Behov av att röra på sig
Barn är aktiva av naturen. Barn vill inte och kan inte stå still. Barn är inte skapta för att stå i kö eller vänta på sin tur. Övningar och spel ska konstrueras så att många bolltouch per spelare garanteras. Smålagsspel försäkrar aktivt deltagande.

8. Behov av att leva i nuet
Generellt sett intresserar sig barn och ungdomar varken för det förflutna eller för framtiden. Deras känsla av tiden är helt annorlunda än de vuxnas. Ett barn lever väldigt intensivt i nuet utan att bry sig om i morgon eller igår.

9. Behov av variation
Mer variation och mindre tristess. Omväxlande och stimulerande träningar är grundläggande för att bibehålla uppmärksamhet och koncentration över tid. Utan variationen lämnar ofta barn och ungdomar verksamheten. Tänk och på att variera graden av intensitet i lekar och övningar. Variation kan också uppnås genom att växla mellan individualiserad träning och gruppövningar.

10. Behov av att kunna förstås av vuxna
Barn tycks leva i en annan värld än vuxna. De har andra problem än vuxna, lär sig på ett annat sätt än vuxna och tänker inte så logiskt som vuxna gör. Deras idéer, tankar eller resonemang saknar ofta en röd tråd. Deras emotionella nivå beror i hög grad på var de befinner sig i sin biologiska tillväxt. Generellt sett är barn dåliga på att hushålla med sig energi och kan därför tröttna väldigt snabbt. Barn och ungdomar beter sig ofta som de för stunden känner för.

Med tanke på detta är det viktigt att vuxna som arbetar med barn och ungdomar är väl förberedda för att kunna stimulera och vägleda dem i deras sökande efter personlighet och identitet.