Värdegrunden

Nedanstående värdegrund är inspirerad av Azalea BK och vi har även fått hjälp av Fredrik Sundqvist med texten.

Inledning
Vårt mål är att så många barn och ungdomar som möjligt skall vilja spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt. Vi vet att vår ambition är nyckeln till att få fram många, mycket duktiga seniorspelare. Enskede IK vill vara en tydlig motbild mot de krafter i ungdomsfotbollen som strävar efter att välja ut de starka och sortera bort de svaga. Vi vill fokusera på laganda och kamratskap, inte på konkurrens. Vi vill visa att en långsiktig och metodisk fotbollsutbildning leder långt mycket längre än hets och konkurrenstänkande.
De senaste decenniernas internationell och nationell idrottsforskning visar, trots många föreställningar om motsatsen, att en uttalad breddsatsning med tydliga utbildningsmål inte står i motsats till att ge de allra talangfullaste spelarna utrymme att växa. Nyckeln är att många är med och tycker det är roligt att träna.
Här vill vi presentera några av de tankegångar som ligger bakom våra riktlinjer och det långsiktiga perspektiv som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet. Välkomna att ta del av hur vi har tänkt!

Vår vägvisare: kamratskap och lusten att lära
När barn börjar spela fotboll är fotboll en lek bland många andra. Den lekfulla glädjen och gemenskapen med kompisarna är själva förutsättningen för att vilja delta. Ur lek och kamratskap vill vi i Enskede IK locka fram ett idrottstänkande och ett långsiktigt engagemang för fotbollen. Vår idé om ungdomsfotboll tar därmed sin början i en social dimension. Vår grundläggande ledstjärna är kamratskap och laganda i ordets rätta bemärkelse.
Det är de sociala nätverken i och kring ett lag som är den allra viktigaste faktorn för att barn och ungdomar skall vilja satsa långsiktigt på idrott. Bortom bollglädje och drömmar om triumfer ute på fotbollsplan är det kompisarna som får en spelare att gå till träningen även då det tar emot.
Därför är det alltid viktigare att få alla spelare att känna sig delaktiga och värdefulla än att vinna enskilda matcher. Toppning i syfte att vinna, där spelare rangordnas och några spelare ställs åt sidan för ”lagets bästa”, bryter ned förutsättningarna för en långsiktig idrottsutbildning. Långsiktig framgång bygger på en bred gemenskap i en trupp där spelarna inspirerats att steg för steg lära sig mer och mer.
På så vis måste viljan att träna målmedvetet komma från barnen själva och av rätt anledning: lek och kamratskap är myllan ur vilken idrottssatsningen gror. Lusten att lära sig mer blir drivkraften att gå vidare.

Utmaningen: Att stimulera alla barns fotbollsintresse
Vi vill ta vara på idrottsdrömmar och uppmuntra våra spelare att bli så duktiga det bara går. Vår uppgift är att visa på glädjen i att idrotta och att odla intresset hos alla barn trots deras olika förutsättningar. Varje enskild spelare skall se möjligheten att utveckla sitt kunnande.
Vår uppgift är däremot inte att välja ut vilka vi tror kan bli elitspelare och sortera bort dem vi finner svaga. I slutändan kan det bara vara ungdomarna själva som kan fatta beslutet om hur hårt de vill satsa, inte vi vuxna. Vi skall bara göra allt för att så många som möjligt fortsätter med fotbollen.
Kraften i Enskede IK skall komma av att alla får chansen.

Laganda och klubbgemenskap
Vi tror på kraften i laganda. Vi tror att fotbollen blir roligare om den spelas lokalt med kompisar från de egna kvarteren. Vi tror faktiskt att ett ”kvartersgäng” med en blandad kompott av spelare i längden är en mycket bättre utbildningsmiljö än homogena och nivåseparerade lag. Det är viktigt att förstå att fotbollslag inte är som en orkester där alla medlemmar helst skall befinna sig på samma nivå för att fungera. I lagspelet fotboll kan det till och med vara en pedagogisk fördel om spelarna inte befinner sig på exakt samma kunskapsnivå – fotboll är ett lagspel där en väsentlig dimension handlar om problemlösning: Våra spelare skall lära sig att utnyttja lagets starka sidor och att kompensera för lagets brister och tillsammans försöka vinna matchen. Hos oss är därför ingen spelare för bra för sitt lag och ingen spelare för dålig. Någon i laget måste kanske slita som två, någon annan måste överträffa sig själv, alla kan bidra med något! Om segrarna inte kommer lätt lär man sig att ta ansvar. Uppmuntran till ödmjukhet, ansvarstagande, kreativitet och kampanda är en stimulans alla spelare behöver. Det är så vi vill fostra våra spelare.
När spelarna blir äldre blir det dock viktigt att erbjuda en flexibel tränings- och tävlingsstruktur där ungdomarna kan hitta utmaningar utifrån sin egen ambitionsnivå och kunnande. Därför arbetar vi med åldersgruppintegrering, just för att kunna erbjuda träningsmiljöer och matchspel med olika svårighetsgrad. Vi vill skapa förutsättningar för våra spelare att vandra fram och tillbaka mellan olika utbildningsmiljöer där den enskilde spelaren får möta olika hårt motstånd och inta olika roller i laget. Den som är stjärna i ett sammanhang är en svag eller medelgod spelare i ett annat, och vice versa. Samarbetet över åldersgränser stärker klubbkänslan och vi tror att det på så sätt blir ännu roligare att vara med i Enskede IK.
Träningsgruppen i den egna åldersgruppen är den trygga plattformen att utgå ifrån. Genom att ibland låta tidigt utvecklade spelare få spela med äldre – för att möta motståndare på samma eller högre mognadsmässiga nivå – hamnar fokuseringen rätt: på lusten att lära sig mer. Den enskilde spelaren får på så vis en tydlig signal att se framåt och sätta mål för sin egen utveckling, inte genom lätta segrar i ”toppade” lag utan genom motstånd.
På så vis bildar varje åldersgrupp i Enskede IK en länk i en kedja som slutar i våra seniorlag. En ung ambitiös spelare kan således erbjudas spel hela vägen upp till seniorlaget samtidigt som tryggheten med det gamla kompisgänget finns kvar.
I junioråldern händer det mycket i en ung människas liv. Några vill satsa på fotboll andra vill fortsätta i lugnare takt. I Enskede IK har vi därför två spår mot seniorspel. Snabbspåret innebär kvalificerad träning och spel i de högsta ungdomsserierna med sikte mot elitfotbollen. Det andra spåret skyndar långsammare och siktar primärt mot spel i den lokala seniorfotbollen med vår satelitförening Enskede FF. Vår ambition är att även ”det långsamma spåret” skall innebära goda möjligheter till en framgångsrik spelarkarriär. Enskede FF blir en språngbräda för en fortsatt resa uppåt för dem som skyndat långsamt.

Vår syn på talangutveckling
Vägen till landslaget är lång. Tvärt emot vad många tror går vägen sällan via ”elitförberedande” utvecklingslag i barn och ungdomsår. I själva verket visar det sig att föreningar som Enskede IK har mycket goda förutsättningar att fostra talanger. Kontinuitet i en trygg miljö, spel med kompisar, väl utbildade ledare, samt möjligheter att få känna på seniorspel tidigt är vanliga kännetecken på uppväxtmiljöer för dem som verkligen når den yppersta eliten. Enskede IK erbjuder unika möjligheter även för de mest ambitiösa ungdomarna.
Det råder ingen motsättning mellan att vara en klubb som satsar på breddutveckling och att ge utrymme för mycket ambitiösa och talangfulla spelares utveckling – tvärtom. Vår erfarenhet är att ju fler som lockas att träna mycket och inspirerat desto bättre blir de bästa. I vår modell blir därför bredd och topp ömsesidigt beroende. Utmaningen ligger i att få så många som möjligt intresserade av att satsa på idrotten fotboll. Då kommer framgångarna, både för lagen och för individen!
Den gängse föreställningen är en annan: Det talas ganska ofta om att ”talanger” i knatteåldrarna måste stimuleras genom att slippa spela med svagare kompisar. Den tanken tror vi inte alls på. Vi tror att den viktigaste komponenten för en långsiktig utveckling är kompisarna, inte kompisarnas spelstyrka. I vår modell stimuleras ”talanger” på samma sätt som alla andra barn, genom spännande matcher och kvalificerad träning i en trygg och rolig social miljö.
Det vi vänder oss mot är den ack så vanliga föreställningen att unga spelare måste träna ”vinnarskallen” och spela i starka lag för att utvecklas. Föreställningen gör att starka spelare söker sig till ”talanglag”, det vill säga lag som dominerar i kraft av överlägsen sammanlagd spelstyrka. De utvalda spelarna vinner match efter match utan att egentligen behöva anstränga sig.
Vi vill absolut inte se att tidigt utvecklade knattespelare plockas ut till fasta nivågrupperade lag och serveras enkla segrar. En sådan enkelspårig resultatfixering är av ondo på mer än ett sätt. Först och främst: vår erfarenhet visar att en sådan uppdelning både leder till att spelartrupperna tunnas ut och att de upphöjda knattestjärnorna får en helt felaktig bild av hur man når framgång som fotbollsspelare. Vuxna måste förstå att skilja på segrar för toppade knattelag och den seriösa satsningen som krävs för att hänga med eliten som 19-åring (om det är dit spelarna strävar). I grund och botten är det därför den talangfulle spelarens intresse att lära sig mer som ska stimuleras, inte högmodet. Det är viktigt att vi ger barnen rätt signal om vad som krävs för att bli bra i fotboll.
Det är också nödvändigt att påpeka: När en spelare i barnfotboll beskrivs som en ”talang” betyder det oftast att spelaren ifråga har en tidig fysisk mognad. Förvånansvärt ofta hänger barns ”stjärnstatus” på vilken sida om nyårsafton man är född. Överhuvudtaget visar erfarenheten att tidig fysisk mognad är en dålig indikator på hur bra spelaren blir som senior. Individuella skillnader i unga år skall därför inte fungera som rangordnings- och uteslutningsmekanismer där bra och dåliga självförtroenden skapas på helt felaktiga grunder.
Vi återkommer till en samstämmig idrottsforskning: Konkurrenspräglade miljöer, resultatfixering och uppstyrd drill av noga utvalda barn är kontraproduktiva! Upp till en god bit efter puberteten skall idrotten vara lustdriven, lekfull och stimulera längtan. Undersökningar visar tydligt att de som verkligen når långt lägger ned mest tid av alla på spontanfotboll, men inte på organiserad träning – stjärnorna har spelat fotboll för att de själva vill, inte för att de måste. Vi vill vara tydliga: I unga år skall fotbollen vara en upptäcktsfärd där spelaren själv har kommandot.

Det är färden som är resans mål
Allt idrottande närs av en dröm om att lyckas, en längtan efter korta stunder av segerglädje och bekräftelse. Många är beredda att offra mycket för drömmen. Men det finns också ett drag av vemod. En vacker dag är satsningen över och resan tar slut. Hur framgångsrik tiden som aktiv fotbollsspelare än var så försvinner drömmen likt en hägring. Kvar finns minnena och erfarenheterna från några av de viktigaste åren i livet. Det är kanske först då, i en tillbakablick, som man vet om satsningen var värd sitt pris.
Bortom alla drömmar handlar idrott i slutändan om att forma den egna identiteten i gemenskapen med andra. Rätt hanterade blir lagets framgång och glädje lika väl som nederlag och besvikelser byggstenar i barnens och ungdomarnas utveckling.
Det är därför viktigt för oss vuxna att förstå att det är själva färden som är resans mål. En fotbollsresa som inte ger en positiv bild av gemenskap, tillit och samarbete kan aldrig vara värd sitt pris. Vi måste i varje steg sträva efter att samtliga av våra spelare faktiskt skall kunna se tillbaka på sin tid som fotbollspelare med glädje. De skall tänka:

”Jag var med i Enskede IK!”